Bądź zrównoważonym punktem na mapie Gdańska !

Zostań odpowiedzialnym partnerem.

Wypełnij formularz, a my

skontaktujemy się z Tobą!

  Regulamin

  Dziękujemy za zainteresowanie naszą aplikacją („Aplikacja”, „Aplikacja PULA”) dostępną na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android/iOS.

  Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem („Regulamin”), który określa z jednej strony zasady działania i korzystania z Aplikacji, a z drugiej strony także warunki udziału w programie aktywizującym („Program”, „Program PULA”) prowadzonym z wykorzystaniem Aplikacji.

  Aplikacja i Program PULA powstały w ramach projektu badawczego Greencoin, którego celem jest promowanie zrównoważonych zachowań mieszkańców miast za pomocą alternatywnej waluty. Projekt Greencoin korzysta z dofinansowania o wartości 1,9 mln € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

  Nasza Aplikacja jest skierowana do wszystkich mieszkańców obszaru metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia (Trójmiasto), którzy są zainteresowani udziałem w Programie PULA („Użytkownicy”). Koncepcja Programu opiera się na zasadzie nagradzania zrównoważonego zachowania Użytkowników (np. korzystanie ze zrównoważonego transportu, oszczędność, sprzątanie miejsc publicznych, rozwój terenów zielonych, korzystanie z lokalnych usług ekonomii cyrkularnej) realizowanych przy użyciu Aplikacji PULA („Akcje”) poprzez przyznawanie im wirtualnych punktów („Dobre Monety”). Dobre Monety można następnie wymienić na bony („Vouchery”) uprawniające posiadacza do skorzystania z produktów, zniżek i usług wspierających jeden z wymiarów zrównoważonego rozwoju (ekologiczny, ekonomiczny lub społeczny), które są oferowane przez lokalne firmy i instytucje („Partnerzy”).

  Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji oraz Programu PULA przez Użytkowników. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z Aplikacji i Programu PULA, regulują w szczególności zasady korzystania z funkcjonalności i zasobów Aplikacji, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji, a także kwestie naszej odpowiedzialności.

  Aplikacja PULA chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji PULA możliwe jest na warunkach określonych poniżej.

  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem
  Zespół Aplikacji PULA

  1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem Aplikacji PULA, a także organizatorem Programu PULA i administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji i Programu jest POLITECHNIKA GDAŃSKA z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, posiadająca: adres do korespondencji: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 5840203593, REGON 000001620, adres poczty elektronicznej: greencoin@pg.edu.pl oraz numer telefonu: +48 58 348 66 29 („Usługodawca”, „Organizator” lub „Administrator”).

  2. Usługodawca prowadzi Aplikację PULA oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności Aplikacji zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

  3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z Aplikacji PULA, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

  4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

  5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenia:

  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji PULA wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  2. APLIKACJA PULA, APLIKACJA – oprogramowanie wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z niego na urządzeniu mobilnym spełniającym wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
  3. PROGRAM PULA, PROGRAM – program aktywizujący prowadzony przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulamin przy wykorzystaniu Aplikacji PULA na rzecz wszystkich zainteresowanych Użytkowników będących mieszkańcami obszaru metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia (Trójmiasto).
  4. UŻYTKOWNIK– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji PULA.
  5. USŁUGODAWCA, ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR– POLITECHNIKA GDAŃSKA z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, posiadająca: adres do korespondencji: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 5840203593, REGON 000001620, adres poczty elektronicznej: greencoin@pg.edu.pl oraz numer telefonu: +48 58 348 66 29.
  6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji PULA zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  7. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO –oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji PULA, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o innych działaniach Użytkownika podejmowanych w ramach Aplikacji, w tym zrealizowanych Akcjach i otrzymanych Dobrych Monetach.
  8. AKCJE – wszelkie czynności określone przez Organizatora i realizowane przez Użytkownika w ramach Programu PULA w Aplikacji, wspierające zrównoważone nawyki, których dokonanie skutkuje wzrostem liczby Dobrych Monet na Koncie Użytkownika.
  9. DOBRE MONETY – wirtualne punkty przyznawane Użytkowników w ramach Programu PULA za realizację Akcji, przypisane na stałe do Konta Użytkownika, które mogą być następnie wymieniane na Vouchery w Aplikacji. Dobre Monety służą jedynie do nabywania Voucherów w Aplikacji i nie stanowią środka płatniczego poza Aplikacją PULA.
  10. VOUCHER – dokument wydawany przez Organizatora Programu PULA w formie elektronicznej, niezależnie od jego nazwy, który stwierdza prawo Użytkownika do otrzymania lub skorzystania w oznaczonym na nim terminie (i/lub do wartości na nim podanej) Nagrody od Partnera. Voucher nie jest samodzielnym towarem lub usługą, a jedynie umożliwia uzyskanie Nagrody od Partnera na warunkach na nim podanych.
  11. NAGRODA– towar lub usługa oferowane przez Partnera w zamian za Voucher wydany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  12. PARTNER – firma lub instytucja współpracująca z Organizatorem w zakresie realizacji założeń Programu PULA, która w ramach podjętej współpracy zobowiązała się do akceptacji Voucherów wydanych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminu. Partnerem jest zawsze niezależny podmiot trzeci w stosunku do Organizatora Programu. Szczegółowe informacje o Partnerach podane są w Aplikacji PULA, w szczególności w opisie danego Vouchera.
  13. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
  14. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

  2. Rola Aplikacji PULA

  1. Rolą Aplikacji PULA jest umożliwić zainteresowanym Użytkownikom udział w Programie PULA prowadzonym przez Organizatora. Przy wykorzystaniu Aplikacji Użytkownicy mogą realizować Akcje, zdobywać Dobre Monety, a następnie wymieniać je na Vouchery uprawniające do otrzymania Nagród u wybranych Partnerów.

  2. Usługodawca Aplikacji PULA odpowiedzialny jest wyłącznie za należyte działanie Aplikacji, w tym jej funkcjonalności i zasobów, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkowników innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.

  3. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji PULA

  1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji PULA zgodnie z jej tematyką, przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Aplikacji treści i dane.Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści w ramach Aplikacji obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści w Aplikacji, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.

  3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Aplikacji do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownikowi zakazuje się również podejmowania działań prowadzących do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.

  4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Aplikacji dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

  5. Usługodawca podejmuje należyte starania, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i środków techniczno-organizacyjnych, aby zapewnić, że korzystanie z Aplikacji PULA będzie bezpieczne dla Użytkowników. Mimo to korzystanie z Aplikacji PULA wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik dbał o bieżącą aktualizację systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego oraz pozostałych zabezpieczeń swojego urządzenia końcowego.

  6. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji PULA. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jej zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych, a także wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej i przewidywanym terminie ich usunięcia.

  4. Szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji PULA

  1. Aplikacja PULA jest dostępna do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store.

  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu spełniającym wskazane w Regulaminie minimalne wymogi techniczne.

  3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu oraz możliwością udostępniania lokalizacji; (2) system operacyjny Android w wersji 9.0 lub wyższej albo iOS w wersji 13.0 lub wyższej; (3) dostęp do poczty elektronicznej.

  4. Korzystanie z Aplikacji PULA jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej ze swoim dostawcą Internetu.

  5. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną w Aplikacji jest Konto Użytkownika – utworzenie Konta umożliwia dostęp do pozostałych funkcjonalności i zasobów Aplikacji, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.

  6. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje związany z Usługodawcą umową o świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie korzystania z Aplikacji na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

  7. Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji PULA świadczy następujące Usługi Elektroniczne:

  • Utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.
  • Realizacja Akcji, w tym dostęp do historii już wykonanych Akcji.
  • Zbieranie Dobrych Monet, w tym dostęp do informacji o posiadanym saldzie Dobrych Monet.
  • Wymiana Dobrych Monet na Vouchery, w tym dostęp do informacji o już posiadanych Voucherach.

  8. Szczegółowy opis i zasady działania funkcjonalności i zasobów Aplikacji dostępne są w ramach komunikatów, objaśnień i informacji kontekstowych wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.

  9. Korzystać z Usług Elektronicznych w Aplikacji PULA może każdy Użytkownik, z zastrzeżeniem, że Usługi Elektroniczne w zakresie podanym w pkt. 4.7 lit. b) – d) Regulaminu adresowane są wyłącznie do Użytkowników będących mieszkańcami obszaru metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia (Trójmiasto).

  10. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia, z zastrzeżeniem, że usunięcie Aplikacji z urządzenia nie jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

  11. Usługi Elektroniczne Aplikacji PULA świadczone są przez czas określony, to jest od daty publicznego udostępnienia Aplikacji do pobrania dla ogółu Użytkowników w serwisach Google Play oraz App Store do dnia 1. grudnia 2023 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu świadczenia Usług Elektronicznych Aplikacji zarówno przed, jak i po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim.

  12. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych Aplikacji PULA wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie lub też zakończenia okresu wskazanego w pkt. 4.11 Regulaminu.

  5. Zasady korzystania z Konta Użytkownika

  1. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony.

  2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) uzupełnieniu formularza rejestracji Konta dostępnego na ekranie głównym Aplikacji po jej uruchomieniu, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika swojego adresu poczty elektronicznej i hasła. Użytkownik może także skorzystać z opcji utworzenia Konta za pomocą logowania do serwisu Facebook – w takim wypadku Konto Użytkownika zostaje utworzone z chwilą pierwszego zalogowania w Aplikacji PULA za pomocą serwisu Facebook.

  3. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik powinien zapewnić, że wybrane hasło do Konta jest odpowiednio złożonei nie stanowi powtórzenia hasła stosowanego przez Użytkownika do logowania w innych aplikacjach i usługach.

  4. Korzystanie z Konta oraz poszczególnych funkcjonalności Aplikacji może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika– każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest w Aplikacji przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności przez Użytkownika.

  5. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach swojego Konta w razie ich zmiany.

  6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.

  7. Konto Użytkownika jest niezbywalne i przypisane na stałe do jednej osoby. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

  8. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje automatycznego usunięcia Konta– w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: greencoin@pg.edu.pl albo korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej z poziomu Aplikacji w ustawieniach swojego Konta. Usunięcie Konta następuje w takim wypadku niezwłocznie po otrzymaniu stosownego żądania od Użytkownika.

  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika z ważnych powodów, to jest na wypadek naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika, a w szczególności gdy: (1) działania danego Użytkownika naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy, Aplikacji, Programu PULA lub Partnerów; (2) Użytkownik korzysta z Aplikacji lub Programu PULA niezgodnie z ich przeznaczeniem, tematyką lub z przekroczeniem warunków licencyjnych Aplikacji; (3) działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Aplikacji lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Aplikacji; (4) Użytkownik dostarcza w Aplikacji treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne aplikacje, strony internetowe, produkty i usługi konkurencyjne wobec Aplikacji.

  10. Zawieszenie Konta polega na wyłączeniu możliwości logowania do Konta oraz korzystania z jakichkolwiek jego funkcjonalności i zasobów. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po potwierdzeniu ustania przyczyny jego zawieszenia.

  11. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu lub usunięciu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć określoną decyzję o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Niezwłocznie po podjęciu decyzji Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia lub usunięcia Konta na przypisany do jego Konta adres e-mail. Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje decyzję o zawieszeniu, a następnie dopiero o usunięciu Konta, jeżeli samo zawieszenie okaże się niewystarczające lub niecelowe ze względu na rażący charakter lub uporczywość naruszeń.

  12. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta (usunąć Konto) z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika.

  13. Po usunięciu Konta w jakimkolwiek trybie nie jest możliwe dalsze logowanie na to Konto i korzystanie z jego funkcjonalności i zasobów, a wszystkie dane przypisane do Konta zostają bezpowrotnie usunięte, z zastrzeżeniem pkt. 5.14 niżej.

  14. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta)zgodnie z polityką prywatności Aplikacji, tj. w szczególności w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

  15. Po usunięciu Konta Użytkownik może w przyszłości założyć ponownie Konto, z zastrzeżeniem, że gdy Konto zostało usunięte przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika zgodnie z postanowieniami pkt. 5.9 i n. Regulaminu, to ponowne założenie Konta jest uzależnione od uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy.

  6. Zasady udziału w Programie PULA przez użytkowników

  1. Udział w Programie PULA przez Użytkownika jest dobrowolny i bezpłatny.

  2. Program PULA opiera się na realizacji określonych przez Organizatora Akcji, wspierających zrównoważone nawyki, których realizację Użytkownik potwierdza następnie w Aplikacji PULA.

  3. Akcje realizowane przez Użytkownika premiowane są Dobrymi Monetami. Szczegółowa informacja o liczbie Dobrych Monet przyznawanych za realizację danej Akcji podana jest każdorazowo w opisie Akcji.

  4. Akcje, które Użytkownicy mogą podjąć w Aplikacji, obejmują następujące obszary, różniące się swoją specyfiką:

  • Akcje wykorzystujące lokalizację określane jako „Transport”, polegające na udostępnieniu lokalizacji przez Użytkownika w celu określenia jego położenia i prędkości, by śledzić podróż ekologicznym środkiem transportu lub pieszo;
  • Akcje weryfikowane zdjęciami określane jako „Działania”, polegające na wykonaniu odpowiednio zdefiniowanego działania zgodnie z instrukcją podaną w Aplikacji oraz uwiecznienie tego działania poprzez zdjęcie wykonane za pomocą aparatu telefonu, a następnie przesłaniu go do weryfikacji („Weryfikacja”), której dokonuje inny Użytkownik Aplikacji;
  • Akcje informacyjne określane jako „Quizy”, „Aktualności”, polegające na zapoznaniu się z materiałem informacyjnym znajdującym się w Aplikacji („Aktualności”) lub zapoznaniu się z materiałem informacyjnym, a następnie udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania weryfikujące („Quizy”);
  • Akcje weryfikujące określane jako „Weryfikacje”, polegające na weryfikacji przez Użytkownika działań podjętych przez innego Użytkownika Aplikacji;
  • Akcje z wykorzystaniem kodów QR, polegające na wykonywaniu innych dodatkowych działań zorganizowanych w ramach Programu PULA, za które po zeskanowaniu kodu QR Użytkownik może otrzymać dodatkowe Dobre Monety.

  5. Dobre Monety zostają naliczone na Koncie po spełnieniu wszystkich warunków dla uznania danej Akcji za zrealizowaną, które wspomniane zostały w pkt. 6.4 Regulaminu oraz opisane są każdorazowo w Aplikacji PULA w odniesieniu do danej Akcji podejmowanej przez Użytkownika.

  6. Zgromadzone Dobre Monety przypisane są na stałe do Konta danego Użytkownika – są niezbywalne i nie mogą być przenoszone między Użytkownikami.

  7. Dobre Monety nie podlegają wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny.

  8. Dobre Monety nie stanowią środka płatniczego poza Aplikacją PULA. Dobre Monety służą wyłącznie do wymiany na Vouchery dostępne w katalogu Aplikacji PULA.

  9. Użytkownik w każdej chwili może zapoznać się z saldem Dobrych Monet z poziomu swojego Konta, a także dokonać ich wymiany na Voucher, pod warunkiem, że posiada odpowiednią liczbę Dobrych Monet na swoim Koncie. Z chwilą dokonania wymiany Dobrych Monet na Voucher saldo na Koncie Użytkownika zostaje automatycznie pomniejszone o liczbę Dobrych Monet odpowiadającą wartości wybranego Vouchera. Wymiana Dobrych Monet na Voucher jest czynnością nieodwracalną – Voucher przypisany zostaje do Konta, a wydane Dobre Monety nie mogą zostać przywrócone przez Użytkownika.

  10. Użytkownikowi zabrania się sprzedaży, przekazywania, nabywania Dobrych Monet lub wykorzystywania ich do czerpania jakichkolwiek innych korzyści w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem wynikającym z poniższego Regulaminu.

  11. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań zmierzających do obejścia warunków udziału w Programie PULA, a w szczególności do zakładania fikcyjnych i fałszywych Kont lub pozorowania wykonania Akcji celem uzyskania Dobrych Monet w sposób nienależny.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostępnych Akcji, liczby Dobrych Monet należnych za ich realizację, a także katalogu Voucherów, z zastrzeżeniem, że zmiany te pozostają bez uszczerbku dla praw nabytych Użytkownika, w szczególności pozostają bez wpływu na już wykonane i zweryfikowane Akcje, przyznane Dobre Monety lub wydane Vouchery.

  7. Warunki korzystania z Voucherów

  1. Niniejszy punkt Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte regulują domyślne warunki korzystania z Voucherów wydawanych przez Organizatora Programu PULA w zamian za uzyskane Dobre Monety. Postanowienia te znajdują zastosowanie w razie braku odrębnych warunków dla danego Vouchera (np. zawartych w opisie danego Vouchera w Aplikacji PULA) lub też gdy odrębne warunki danego Vouchera nie stanowią inaczej.

  2. Organizator Programu PULA nie jest wystawcą Vouchera udostępnianego w Aplikacji PULA, a jedynie zamieszcza Vouchery otrzymane od Partnerów. Partnerzy, dostarczając Vouchery do Aplikacji, zobowiązują się do ich honorowania na warunkach przez nich określonych.

  3. Voucher nie stanowi samodzielnego towaru ani usługi. W zależności od rodzaju Vouchera, możliwe są różne sposoby jego zastosowania:

  • Przykładowo, Voucher może zastępować środki pieniężne i umożliwiać dokonanie płatności za towary (usługi) Partnera do wartości nominalnej na nim zapisanej. Użytkownik ma prawo skorzystać z takiego Vouchera wielokrotnie w okresie jego ważności, pod warunkiem, że znajdują się na nim jakiekolwiek środki pieniężne, chyba że z warunków Vouchera wynika inaczej. Użytkownik może także wykorzystać Voucher na zakup towarów (usług), których cena przewyższa wartość Vouchera, przy czym w takim wypadku obowiązany jest uregulować na rzecz Partnera różnicę między wartością Vouchera a ceną towaru (usługi) zgodnie z udostępnianymi przez Partnera metodami płatności.
  • Voucher może również nie posiadać określonej wartości nominalnej, lecz być z góry przeznaczony do wymiany na określony towar (usługę) lub kategorie towarów (usług) u Partnera. Voucher tego rodzaju ma charakter jednorazowy, chyba że z warunków Vouchera wynika inaczej.

  4. Wydanie Vouchera następuje w formie elektronicznej, poprzez automatyczne udostępnienie Vouchera z poziomu Konta Użytkownika w Aplikacji PULA. Voucher zostaje udostępniony niezwłocznie po wymianie Dobrych Monet przez Użytkownika.

  5. Vouchery są niezbywalne i mogą być realizowane wyłącznie przez Użytkownika, do którego Konta w Aplikacji PULA są one przypisane. Zabroniona jest sprzedaż, przekazywanie, nabywanie Voucherów przez osoby trzecie lub wykorzystywanie ich do czerpania jakichkolwiek innych korzyści w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem wynikającym z poniższego Regulaminu. Partnerzy upoważnieni są do odmowy przyjęcia Vouchera w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego punktu Regulaminu.

  6. Za realizację Vouchera oraz zgodność Vouchera z jego opisem odpowiada każdorazowo Partner, którego dane wskazane są w Aplikacji w pobliżu danego Vouchera, a dodatkowo także w treści Vouchera po jego udostępnieniu Użytkownikowi. Partner zobowiązuje się do przyjęcia Vouchera w rozliczenie od Użytkownika i wydania mu określonej Nagrody zgodnie ze szczegółowymi warunkami przyjętymi dla danego Vouchera w Aplikacji PULA.

  7. Podczas odbioru Nagrody Użytkownik jest obowiązany do okazania Vouchera Partnerowi lub jego przedstawicielowi i wciśnięcia w jego obecności przycisku w Aplikacji „OZNACZ JAKO WYKORZYSTANY”. Dodatkowo, Użytkownik powinien sprawdzić, czy Nagroda przekazana przez Partnera jest zgodna z opisem podanym na Voucherze.

  8. Jeśli Voucher posiada termin ważności, to jest on liczony od daty jego udostępnienia Użytkownikowi w Aplikacji PULA. Termin ważności Vouchera wskazany jest każdorazowo w opisie Vouchera w Aplikacji oraz dodatkowo w treści udostępnionego Vouchera. Voucher można zrealizować najpóźniej przed upływem wskazanego na nim terminu.

  9. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Vouchera nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Użytkownika będącego konsumentem, przyznanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.

  10. Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami Partnera uzyskanymi przez Użytkownika z innego tytułu, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu przyznanego przez Partnera stanowią inaczej.

  11. Organizator Programu PULA nie jest stroną umową sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub jakiejkolwiek innej umowy zawieranej przez Użytkownika z Partnerem na podstawie wydanego Vouchera. Stronami takiej umowy są bezpośrednio Użytkownik oraz Partner i przez nich jest ona wykonywana. Usługodawca nie ingeruje we wzajemne zobowiązania Użytkownika i Partnera wynikające z warunków Vouchera, w szczególności w przedmiot Nagrody, sposób, miejsce czy termin jej wydania przez Partnera.

  12. Organizator Programu PULA nie ma obowiązku ingerować w spory między Użytkownikiem a Partnerem, które powstać mogą w związku z realizacją Vouchera i zawartą przez nich umową. Użytkownicy i Partnerzy powinni rozwiązywać wszelkie spory wynikające z zawartej umowy bezpośrednio między sobą i bez udziału Usługodawcy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w drodze postępowania sądowego. Podstawa i zakres odpowiedzialności stron są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

  8. Kontakt z Usługodawcą

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny po zalogowaniu do Aplikacji oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: greencoin@pg.edu.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji PULA. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

  9. Procedura rozpatrywania reklamacji

  1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy/Organizatora w związku z działaniem jego Aplikacji oraz Programu PULA, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Aplikacji.

  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika za działanie Aplikacji i jej Usług Elektronicznych, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

  3. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji, w tym jej Usług Elektronicznych, można składać na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: greencoin@pg.edu.pl lub pisemnie na adres: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

  4. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań osoby składającej reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

  6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

  10. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

  1. W celu spełnienia obowiązków informacyjnych, Usługodawca wskazuje, że na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są usługi Aplikacji, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: greencoin@pg.edu.pl lub pisemnie na adres: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do (1) umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

  3. Niezależnie od pkt. 10.1 – 10.2 Regulaminu, Usługodawca informuje, że za pośrednictwem Aplikacji PULA nie zawiera z konsumentami żadnych umów, na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.

  4. Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania z Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez usunięcie Konta i deinstalację Aplikacji ze swojego urządzenia.

  5. Postanowienia niniejszego punktu 10. Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

  12. Licencja na korzystanie z Aplikacji PULA

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji PULA jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

  2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

  3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i tematyką, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.

  4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika,
  a także odtwarzanie, stosowanie i wyświetlanie Aplikacji w zakresie niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności i zasobów Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i tematyką oraz wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Użytkownika, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego, z wyłączeniem zastosowania w celach zarobkowych i komercyjnych.

  5. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Aplikacji, w tym najmu i użyczenia Aplikacji lub jej kopii w jakiejkolwiek formie; (2) sublicencjonowania Aplikacji (w tym udzielania innym osobom dostępu do korzystania z Aplikacji); (3) wprowadzania Aplikacji do obrotu, w tym użyczenia lub najmu; oraz (4) ingerencji w kod źródłowy i strukturę Aplikacji (w tym dokonywania opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania, sublicencjonowania lub wprowadzania do obrotu tych opracowań w jakiejkolwiek formie).

  6. Poszczególne elementy Aplikacji mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Użytkownik obowiązany jest ich także przestrzegać.

  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej licencji w wypadku naruszenia jej warunków przez Użytkownika, w tym także w odniesieniu do konkretnych Kont lub urządzeń, z których dokonano naruszenia. Wypowiedzenie licencji może nastąpić niezależnie od prawa do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika na podstawie pkt. 5.9 i n. Regulaminu.

  8. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  13. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie
  z prawem polskim.

  2. Zmiany Regulaminu:

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; rozwoju funkcjonalności i zasobów Aplikacji; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy lub Organizatora; poprawy jakości obsługi Użytkowników; wprowadzenia odpłatnych usług Aplikacji, w tym zmiany sposobów i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  • W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. korzystanie z Konta w Aplikacji), Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta; Prawo Autorskie oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Dziękujemy za uważną lekturę!

  W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
  Zapraszamy do korzystania z naszej aplikacji mobilnej
  Zespół Aplikacji PULA

  Polityka prywatności Aplikacji PULA

  Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji PULA.

  1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Aplikacji. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest POLITECHNIKA GDAŃSKA z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, posiadająca: adres do korespondencji: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 5840203593, REGON 000001620, adres poczty elektronicznej: greencoin@pg.edu.pl oraz numer telefonu: +48 58 348 66 29.

  3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

  4. Korzystanie z Aplikacji PULA jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji PULA Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Aplikacji PULA oraz w Regulaminie Aplikacji PULA i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji lub poszczególnych Usług Elektronicznych (np. rejestracja Konta itp.) skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji oraz skorzystania z Usług Elektronicznych przez Użytkownika. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą, chce skorzystać z danej Usługi Elektronicznej dostępnej w Aplikacji, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do skorzystania z określonych usług Aplikacji wskazany jest uprzednio w Aplikacji PULA oraz w Regulaminie Aplikacji PULA.

  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługa Elektroniczna, Użytkownik, Aplikacja) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji PULA.

  2. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych w aplikacji

  1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Aplikacji.

  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w Rozporządzeniu RODO. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Aplikacji PULA przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na podstawach oraz
  w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

   

  Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Okres przechowywania danych

  Zawarcie i wykonanie umowy o korzystanie z Aplikacji albo innej umowy lub też podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa)– przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji (w tym do prawidłowej, bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze świadczonymi Usługami Elektronicznymi), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego Aplikacji Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
  Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych od Administratora (np. w ramach newslettera) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
  Korzystanie z Aplikacji i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
  Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji celem poprawy funkcjonowania Aplikacji Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
  3. Odbiorcy danych w Aplikacji

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji PULA, w tym świadczenia Usług Elektronicznych i prowadzenia Programu PULA, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie zgodnie z Rozporządzeniem RODO w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku pozostałych państw – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych, a osoba, której dane dotyczą, ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

  4. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji PULA mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  a) dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  b) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie i utrzymywanie Aplikacji oraz świadczenie Usług Elektronicznych(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji PULA, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  c) dostawcy umieszczonych w Aplikacji wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających Aplikacji pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

   • Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator może korzystać w Aplikacji z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego z Aplikacji do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach w Aplikacji – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług).

  5. W razie uzyskania przez Partnera jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, w szczególności w związku z realizacją Voucherów, Partner staje się niezależnym od Usługodawcy Aplikacji PULA administratorem danych osobowych i ponosi samodzielnie odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Profilowanie w Aplikacji

  1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

  2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Aplikacji. Efektem korzystania z profilowania może być np. przypomnienie danej osobie o niedokończonych działaniach w Aplikacji, przyznanie rabatu, przesłanie oferty, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Aplikacji. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać np. z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty.

  3. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby w ramach Aplikacji PULA, np. poprzez analizę dotychczasowej historii działań i aktywności w Aplikacji. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. ofertę lub rabat.

  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  5. Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie –osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Prawo do sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

  6. Dane eksploatacyjne, analityka, uprawnienia Aplikacji

  1. Podczas korzystania z Aplikacji PULA zbierane są automatycznie statystyki użycia Aplikacji, które mogą być wykorzystywane w szczególności do prowadzonych przez Administratora badań naukowych lub poprawy funkcjonowania Aplikacji. Administrator może korzystać w tym celu z własnych lub zewnętrznych narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie wskazane w niniejszym punkcie polityki prywatności. Statystyki użycia i tym podobne dane na temat ruchu i aktywności Użytkowników w Aplikacji mają charakter zbiorczy lub też zanonimizowany, tj. nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

  2. Administrator może korzystać w Aplikacji PULA z usług analitycznych udostępnianych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), w szczególności z Google Analytics, Universal Analytics oraz Firebase Crashlytics. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki, analizować ruch i monitorować błędy w działaniu Aplikacji. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją, analizie ruchu w Aplikacji czy też poprawy jakości obsługi i bezpieczeństwa osób korzystających z Aplikacji. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Aplikacji może gromadzić takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Aplikację oraz sposób ich zachowania w Aplikacji, informacje na temat urządzeń, z których odwiedzają Aplikację, adres IP, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

  3. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Aplikacji z usług analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Aplikację przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  4. W celu zapewnienia prawidłowego działania jej Usług Elektronicznych Aplikacja PULA może poprosić Użytkownika o dostęp do następujących uprawnień w jego urządzeniu końcowym:

  1. Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji Użytkownika na mapach, dostosowania wyników punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy.

  2. Pamięć(karta SD) – dzięki temu uprawnieniu Aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia, dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline.

  3. Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online.

  4. Sterowanie wibracjami – wykorzystywane do ustawień powiadomień.

  5. Notyfikacje push – Aplikacja może wysyłać powiadomienia Użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może nie zgodzić się na ich otrzymywanie. Zgoda udzielona na otrzymywanie powiadomień push może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika bez wpływu na zgodność z prawem powiadomień, które przesłano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych oraz w funkcjonalności AR (poszerzonej rzeczywistości).

  7. Dostęp do Galerii Zdjęć – wykorzystywany tylko w funkcjonalności, które dają możliwość zamieszczenie swojego zdjęcia.

  8. Za pomocą aplikacji Użytkownik może wysłać anonimową ankietę. Dane podane w ankietach są przetwarzane na serwerze Administratora, ale nie są w żaden sposób przypisywane do konkretnego Użytkownika i nie pozwalają na jego identyfikację.

  6. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zweryfikować informacje o dostępie Aplikacji do określonych uprawnień oraz zarządzać tymi uprawnieniami w ustawieniach swojego urządzenia końcowego.

  7. Postanowienia końcowe

  Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji Administratora.